شعر و داستان-poetry-story

از 1389 تا به امروز ♥ تقدیم با احترام پاپولی