01 مهر 1396

رضا مشکوکی مطالب 24

لیسانس صنایع -تحلیل سیستم ، فوق لیسانس مدیریت صنعتی- تولید، تجربه مشاوره و تدوینگر پروپوزال، پایان نامه، مقاله و مسلط به نرم افزارهای تحلیلی و آماری

1389-1395 تقدیم با احترام پاپولی