09 فروردین 1396

محمدرضا قلیزاده مطالب 1,531

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید)، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)، طراحی وب سایت و مدیر پروژه بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران بخشی از الطاف خداوند بزرگ به بنده اش بوده...

1389-1395 تقدیم با احترام پاپولی